اعضاء هیئت مدیره شرکت صرافی شهر
 جناب آقای محمدرضا حاج علی
جناب آقای محمدرضا حاج علیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
جناب آقای قربانعلی مزینانی
جناب آقای قربانعلی مزینانیرئیس هیئت مدیره
جناب آقای  ارشد لهونی
جناب آقای ارشد لهونیمعاون مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای عباس صالحی فرد
جناب آقای عباس صالحی فردعضو هیئت مدیره
جناب آقای مهدی میرزا محمدی
جناب آقای مهدی میرزا محمدیعضو هیئت مدیره
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد