بازگشایی (ریال) کمترین (ریال) بیشترین (ریال) پایانی (ریال) تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
116,500 22,100 22,100 22,100 2019/08/22 1398/05/31
117,000 22,000 22,200 116,500 2019/08/21 1398/05/30
100 0 22,200 22,200 2019/08/19 1398/05/28