• 54706000 21 98+
  • شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30پنجشنبه 8:30 الی 12:30
img_83.jpg

خرید و فروش اسکناس:

خرید اسکناس روزانه از اشخاص حقیقی و همچنین خرید ارز از اشخاص حقوقی طبق دستورالعمل بانک مرکزی صورت می گیرد
فروش اسکناس به اشخاص حقیقی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها ارائه می گردد
فروش اسکناس به اشخاص حقوقی از طریق این صرافی بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت
مقررات ارزی و مبارزه با پول شویی طبق لینک زیر صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز :

اشخاص حقیقی: 
کارت بانکی بنام متقاضی ارز - شماره تلفن همراه بنام متقاضی ارز-اصل کارت ملی + کپی
اشخاص حقوقی:
اساسنامه-گواهی ثبت شرکت-روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین تغییرات-تصویر کارت ملی مدیران شرکت-گواهی مودیان مالیاتی(کد اقتصادی)- تائیدیه امضاداران مجاز شرکت توسط بانک

تکمیل فرم ذیل:

 
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت صرافی شهر می باشد