; اسکناس
شرکت صرافی شهر

img_83.jpg

خرید و فروش اسکناس:
خرید وفروش اسکناس از طریق این صرافی بابت مصارف ارزی خدماتی  با رعایت
مقررات ارزی و مبارزه با پول شویی صورت میپذیرد .

 

 مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :
اساسنامه-گواهی ثبت شرکت-روزنامه رسمی-آگهی تاسیس-آخرین تغییرات-تصویر کارت ملی مدیران شرکت-گواهی مودیان مالیاتی(کد اقتصادی)- تائیدیه امضاداران مجاز شرکت توسط بانک

تکمیل فرم ذیل:6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0