; شرکت صرافی شهر
شرکت صرافی شهر

استراتژی شرکت صرافی شهر

  • تحول نیروی انسانی
  • توسعه زیر ساخت های  مالی واداری
  • توسعه زیر ساخت های امنیتی و حفاظتی
  • نو آوری و تنوع در خدمات
  • توسعه و نفوذ در بازار و مشتریان
  • ارتقاء و تقویت برند
  • توسعه امور حقوقی
  • توسعه زیر ساختهای فن آوری اطلاعات
  • توسعه کنترل های داخلی
استراتژی شرکت صرافی شهر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0