; شرکت صرافی شهر
شرکت صرافی شهر

موضوع فعاليت شرکت صرافی شهر، طبق ماده 3 اساسنامه

  • فعالیت شرکت صرافی شهر شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
  • بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی .
  • ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی .
شرکت صرافی شهر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0