; شرکت صرافی شهر
شرکت صرافی شهر

تاریخچه شرکت صرافی شهر

شرکت صرافی شهر (سهامي خاص) در تاريخ 1389/01/15 تحت شماره 371719 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسيده و همچنین به موجب مجوز شماره 17986 مورخ 1389/01/31بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت شرکت صرافی را دریافت نموده است. شعبه مرکزی شرکت: واقع در تهران ضلع شمال شرقی چهارراه ولیعصر می باشد شعبه فردوسی: واقع در ضلع جنوب غربی میدان فردوسی

تاریخچه صرافی شهر

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0