; شرکت صرافی شهر
شرکت صرافی شهر

مدارک لازم جهت مشتریان حقیقی:
 
1- کارت ملی
2-فرم مشخصات مشتریان حقیقی
3-فرم درخواست حواله
 
مدارک لازم جهت مشتریان حقوقی:
 
1- اساسنامه
2- گواهی ثبت شرکت
3- روزنامه رسمی
4- آگهی تاسیس
5- آخرین تغییرات
6- تصویرکارت ملی مدیران شرکت
7- گواهی مودیان مالیاتی(کد اقتصادی)
8-فرم مشخصات مشتریان حقوقی
9-فرم درخواست حواله


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0