خرید و فروش اسکناس تا سقف 5000
عنوان نماد خرید فروش