سهامداران

ردیف

نام شرکت

تعداد سهام

درصد سهامداری

1
بانک شهر
140.000.000
70%
2
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
29.998.000
15%
3
موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
30.000.000
15%
4
شرکت گروه توسعه ساختمانی شهرآتیه
1.000
5
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا
1.000