موضوع فعالیت

موضوع فعاليت شرکت، طبق ماده 3 اساسنامه:

  • فعالیت صرافی شامل؛ خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی
  •  ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی