حسابهای بانکی

بانک

شعبه

کد شعبه

شماره حساب

نوع حساب

شماره شبا

شهر
مرکزی
201
700793871115
سپرده
IR040610000000700793871115
ملت
سپهبد قرنی
63214
19450325/82
جاری
IR900120000000001945032582
ملی
سپند
601
107353827005
جاری
IR190170000000107353827005