تاریخچه

شرکت صرافی شهر (سهامي خاص) در تاريخ 15/01/1389 تحت شماره 371719 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسيده و همچنین به موجب مجوز شماره 17986 مورخ 31/01/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت شرکت صرافی را دریافت نموده است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سپهبدقرنی پلاک 155 واقع می باشد.