اهداف

  • توسعه زیر ساخت ها
  • برندینگ
  • توانمندسازی
  • توسعه شبکه کارگزاری
  • شناسایی بیشتر مشتریان vip
  • توسعه صرافی الکترونیک
  • بهبود بهره وری
  • مدیریت اقتصادی منابع و مصارف
  • نوآوری و ارائه خدمات