اسکناس – مسکوکات

فرآیند فروش

پس از دریافت فرم درخواست ( فایل فاکتور فروش ) از مشتری و تکمیل مدارک شناسایی مشتری ، صرافی اقدام به ثبت معامله فوق در نرم افزار صرافی و سایت سنا متعلق به بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران مینماید و همچنین فاکتور های فوق به امضای مشتری رسانده میشود.

پس از اخذ تایید از مشتری نسبت به اخذ وجه از مشتری اقدام میگردد.

طبق دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی ها مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مورخ 1390/10/12 مبالغ بالاتر از سقف مقرر ( یکصد و پنجاه میلیون ريال ) صرفاًً از طریق واریز به حساب صرافی و یا استفاده از دستگاه کارت خوان ( POS ) انجام میگیرد و در صورتی که مبلغ معامله کمتر از سقف مقرر باشد مبلغ به صورت نقدی از مشتری اخذ میگردد و رسید دریافت وجه به مشتری ارائه میشود و در مرحله آخر نسبت به پرداخت ارز مورد معامله به مشتری اقدام میگردد.

فرآیند خرید

پس از دریافت فرم درخواست ( فایل فاکتور خرید ) از مشتری و تکمیل مدارک شناسایی مشتری ارز مورد معامله از مشتری اخذ و نسبت به کنترل ارز توسط دستگاه تشخیص ارز اقدام و در صورت عدم وجود مشکل نسبت به ثبت معامله فوق در نرم افزار صرافی و سایت سنا متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید و همچنین فاکتور های فوق به امضای مشتری رسانده میشود.

طبق دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی ها مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مورخ 1390/10/12 مبالغ بالاتر از سقف مقرر ( یکصد و پنجاه میلیون ريال ) صرفاًً از طریق واریز به حساب مشتری انجام میگیرد و در صورتی که مبلغ معامله کمتر از سقف مقرر باشد و در صورت درخواست مشتری بصورت نقدی در اختیار ایشان قرار میگیرد و نسبت به اخذ رسید پرداخت وجه نقد از مشتری اقدام میگردد.